ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

 

  ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  (๓ ต.ค.๖๒)
  ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ เรื่องรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  (๖ ส.ค.๖๒) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (๒๐ มิ.ย.๖๒)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการสอง (๒๐ มิ.ย.๖๒)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว (๒๐ มิ.ย.๖๒)
  ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง)(๖ มิ.ย.๖๒)
  ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการสอง (เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง)(๖ มิ.ย.๖๒)
  ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนครัว (เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง)(๖ มิ.ย.๖๒)