ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 งานวิจัย

  ปัจจัยที่ส่งผลต่องานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่