ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

  รายงานผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์แบบร่วมมือในการพัฒนาทักษะสังคมของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

นางสาวอนุสรา  จันทร์ตาธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

  รูปแบบการบริหารเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร

นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร

่นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

  ปัจจัยที่ส่งผลต่องานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

 

การออกแบบชุดฝึกพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหว และการทรงตัวสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรมระดับปฐมวัย

นายปริวัฒน์   ภู่พัฒน์  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

การพัฒนาทักษะการแปรงฟันของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยการใช้บัตรภาพสื่อสาร

นายพิชิตพล  ฝักฝ่าย ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

 

การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ชุดฝึกทักษะการฉีกกระดาษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดแพร่

นางสาวอริสรา   ศศิภัทรกุล  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

  กลยุทธ์การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  นางสาวอริสรา   ศศิภัทรกุล  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  Why friendship and play are good for your child with disability  นางสาวอภิญญา กาศสนุก  ตำแหน่ง  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  รายงานผลการจัดโครงการการละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่  ว่าที่ ร้อยตรี สราวุธ ชูชาติ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่  ว่าที่ ร้อยตรี สราวุธ ชูชาติ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
   ชุดพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่อง ร่างกายของเราของเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2562  นางสาวอภิญญา กาศสนุก  ตำแหน่ง  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  เทคนิคการสอนเด็กออทิสติก นางนิพาดา  ทุ่งล้อม พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  ผลการใช้กิจกรรมการปั้นในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  นางสาวนฤภัค ปานอยู่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  งานวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ “ผลของการนวดตำรับศูนย์ฯ แพร่ ต่อพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ”  นายสถาพงษ์ คงสมพงษ์ ตำแหน่งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  การนวดตำรับศูนย์ฯ แพร่ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ  นายสถาพงษ์ คงสมพงษ์ ตำแหน่งครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สำหรับผู้เรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญา

 นางสาวพิมพ์ผกา สีหะอำไพ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

  การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่อง การถอดเสื้อยืดคอกลม โดยใช้เทคนิคการ วิเคราะห์งาน(Task Analysis) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นางสุธาสินี เหว่าโต ตำแหน่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

  INCREASING INCLUSION

นางสุธาสินี เหว่าโต ตำแหน่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

  การศึกษาการปรับพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งของเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมธาราบำบัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
 

นายอิทธิพล   แก้วกันใจ ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

  บทบาททางกิจกรรมบําบัดในการบําบัดฟื้นฟูเด็กกลุ่มออทิสติก  

นายอิทธิพล   แก้วกันใจ ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่

  การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเพื่อพัฒนาการเขียน ของนักเรียนบุคคลออทิสติกชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแพร่ นางนิพาดา  ทุ่งล้อม พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  เทคนิคการสอนเด็กดาวน์ซินโดรม นางสาวพิมพ์ผกา สีหะอำไพ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
  5 วิธีในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

นางสาวนฤภัค ปานอยู่ ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่