ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 งานวิจัย

   ปัจจัยที่ส่งผลต่องานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

นางบุณยรักษ์   ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่