ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย

 

  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
  เรื่องที่-2.2-ณ-เดือนกันยายน-2564
  งบทดลองงวดที่-1-16
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
  รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖