ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่

บุคลากร

 ข้าราชการ

  ชื่อ - นามสกุล   ตำแหน่ง
นางเสมอจิต  ชูหอยทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสมอจิต  ชูหอยทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   
นางสาวอนุสรา    จันทร์ตาธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอนุสรา    จันทร์ตาธรรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

   
นางสาวเบญวรรณ   สุดเสน่ห์ ครู
นางสาวเบญวรรณ   สุดเสน่ห์
ครู
   
นางสาวกฤติกา   คชปัญญา  ครู 
 นางสาวกฤติกา   คชปัญญา 
ครู 
   

นางสุธาสินี เหว่าโต

ครู  
 นางสุธาสินี เหว่าโต
ครู 
   
  นางวรวรรณ ชัยยะ  ครู 
 นางวรวรรณ ชัยยะ
ครู
   
  นางศศิธร   วงศ์สุวรรณ  ครู 
นางศศิธร   วงศ์สุวรรณ
ครู 
   
    ครู 
นายเอกนรินทร์   สว่างกาย
ครู 
   
  นางพัชราพรรณ กาศวิลาศ  ครู
นางพัชราพรรณ กาศวิลาศ
 ครู
   
  นางสาวอภิญญา กาศสนุก  ครู
นางสาวอภิญญา กาศสนุก
 ครู
   
  นายพิชิตพล ฝักฝ่าย  ครู
นายพิชิตพล ฝักฝ่าย
 ครู
   
นายอิทธิพล แก้วกันใจ  ครู
นายอิทธิพล แก้วกันใจ
 ครู
   
  นางสาวนฤภัค ปานอยู่  ครู
นางสาวนฤภัค ปานอยู่
 ครู
   
นางสาวกรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร  ครู

นางสาวกรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร
 ครู

   
  นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์  ครู
นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์
 ครู
   
  นายวีรพงษ์ แซ่ภู่  ครูผู้ช่วย
นายวีรพงษ์ แซ่ภู่
 ครูผู้ช่วย
   
  นางสาวอริสรา ศศิภัทรกุล  ครูผู้ช่วย
นางสาวอริสรา ศศิภัทรกุล
 ครูผู้ช่วย
   
  นางพนารัตน์ นะสอน  ครูผู้ช่วย
นางพนารัตน์ นะสอน
 ครูผู้ช่วย
   
  ว่าที่ ร้อยตรี สราวุธ ชูชาติ  ครูผู้ช่วย
ว่าที่ ร้อยตรี สราวุธ ชูชาติ
 ครูผู้ช่วย
   
  นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงิน  ครูผู้ช่วย
นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงิน
 ครูผู้ช่วย
   

 

 นักงานราชการ

     
นางสาวณัฐวิตา จอมแปลง ครูผู้สอน
นางสาวณัฐวิตา จอมแปลง
ครูผู้สอน
   
นางสาวพิมพ์ผกา สีหะอำไพ ครูผู้สอน
นางสาวพิมพ์ผกา สีหะอำไพ
ครูผู้สอน
   
นางสาวกรกนก ปาลี ครูผู้สอน
นางสาวกรกนก ปาลี
ครูผู้สอน
   

 

 ครูอัตราจ้างห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก

     
นางสาวบุษบา จินดาจำรูญ ครูอัตราจ้าง
นางสาวบุษบา จินดาจำรูญ
ครูอัตราจ้าง
   
นางสาวสุมินตรา คำสวน ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุมินตรา คำสวน
ครูอัตราจ้าง
   

  ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลแพร่

 

  นางสาวณัฏฐนันท์  อินต๊ะอิน ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลแพร่
นางสาวณัฏฐนันท์  อินต๊ะอิน
ครูสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลแพร่
   

 พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

     
   นางรัตนาพร ไชยมงคล  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นางรัตนาพร ไชยมงคล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
   นางกาญจนา ใจไว  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นางกาญจนา ใจไว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
   นางสาวสมฤดี ไชยนันทน์  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นางสาวสมฤดี ไชยนันทน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
   นางสาวชวนพิศ วิทยาภรณ์พงศ์  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นางสาวชวนพิศ วิทยาภรณ์พงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
   นางอนงค์ มนุษย์สม  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางอนงค์ มนุษย์สม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางสาวพัชรินทร์ คำจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพัชรินทร์ คำจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางสาวรัชนีกร หลงลาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวรัชนีกร หลงลาม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางสาวนภัสวรรณ ทิตย์วงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนภัสวรรณ ทิตย์วงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางสาวชฎาณัฐ บุตรโพธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวชฎาณัฐ บุตรโพธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางทิพย์สุดา ทองอินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางทิพย์สุดา ทองอินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นายศุภกรณ์ จันทร์เขียว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายศุภกรณ์ จันทร์เขียว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางปภาดา ใจเย็น พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางปภาดา ใจเย็น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางสาววรรณนิภา นางแล พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววรรณนิภา นางแล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางสาวอารียา  ส่งเสริม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวอารียา  ส่งเสริม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นางสาววิไลภรณ์  หม่องชา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววิไลภรณ์  หม่องชา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
  นายภาณุวัฒน์   แก้วมา พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายภาณุวัฒน์   แก้วมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
   
    พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

     
นางสาวพิมพ์ฉวี  เวียงนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิมพ์ฉวี  เวียงนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   

 คนงาน ภารโรง คนครัว

     
   นายภานุพันธุ์ กาบไม้จันทร์  คนงาน
 นายภานุพันธุ์ กาบไม้จันทร์
คนงาน
   
   นายนเรศ ฟุ่มเฟือย  นักการภารโรง
 นายนเรศ ฟุ่มเฟือย
นักการภารโรง
   
   นางญาณภา ชื่นบาน  คนครัว
 นางญาณภา ชื่นบาน
คนครัว
   
   นางสาวจิระภา เปล่งสุข  คนงาน
 นางสาวจิระภา เปล่งสุข
คนงาน